Realizace kácení


Kácení stromů

Je velmi důležité použít při kácení správný postup. Strom musí být poražen bezpečně a padnout tak, aby se následné práce jako odvětvení a našpalkování, mohly snadno provést. Kromě toho nesmí být kácením poškozeny další stromy v porostu, nebo pokud kácíte v blízkosti majetku, tak samozřejmě bez jeho poškození. Kácení stromů je ovlivněno mnohými faktory: druh dřeviny, povětrnostní podmínky, naklonění stromu, síla kmene atd. Věřte že i malá větvička dokáže napáchat neuvěřitelné škody jak na zdravý tak majetku.

Pracovní postupy při kácení

Bezpečná vzdálenost
Před započetím práce se přesvědčte, že se nikdo nenachází v ohroženém prostoru. Dodržujte vždy minimální vzdálenost dvou výšek stromů k Vašim partnerům.

Směr pádu
Začněte již při příchodu ke stromu plánovat kácení. Dbejte naklonění kmene, růstu koruny, stavu okolí a směru větru. Prozkoumejte stav stromu. Je nebezpečí, že při kácení budou padat větve? Kam by měl strom padnout s ohledem na následné práce? Pro odvětvení je důležitá pracovní výška. Ke kácení proti naklonění stromu je často potřebná speciální technika a větší výdej síly. Někdy je nemožné porazit strom proti směru naklonění.

Když je strom na zemi
Podařilo se Vám pokácet strom přesně tam kam jste chtěli? Gratulujeme. Než se vrhnete na odvětvování, nezapomeňte se podívat do korun okolních stromů, jestli tam nevysí nějaká ulomená větev. Více jak 50% úrazů vzniká právě tak, že se později uvolní větev která zůstala viset v koruně sousedního stromu. Ke zraněním tak paradoxně dochází, až když už to téměř nečekáte, strom je na zemi a odvětvování jde jak po másle a najednou Vás něco složí k zemi. Kácení stromů je nebezpečná práce a je třeba k ní tak přistupovat, s veškerým respektem a obezřetností.

Od postupu k samotné realizaci

Odvětvení spodní části stromu a ústupová cesta
Před započetím kácení proveďte odvětvení spodní části stromu a odstraňte překážející keře. Při odvětvení je nejnebezpečnější pracovat shora dolů. Z bezpečnostních důvodů dbejte, aby se kmen stromu nacházel vždy mezi Vámi a pilou. Neřežte nikdy výše než ve výši ramen a zajistěte si ústupovou cestu (upravte si pro to místo).

Zásady směrového kácení
Pracujete-li podle určitých zásad, můžete určit smět pádu káceného stromu. Proveďte směrový zářez ve směru, kam má strom padat. Přesvědčte se předem, že je určený směr pádu správný. Po vyříznutí směrového zářezu se provede hlavní řez, a to v horní polovině zářezu. Mezi hlavním řezem a směrovým zářezem se musí ponechat nedořez. Jeho šířka činí minimálně 2 cm. Nedořez působí jako závěs, kolem kterého se strom vychýlí do určeného směru pádu. Je-li dřevo shnilé, musí se ponechat zvlášť široký nedořez. Pro správné úhlové nasazení pily můžete použít značení na pile ke směrování. Když Vaše pila uvedené značení nemá, můžete použít rovné hrany pily, která je kolmo na lištu.

Horní řez
Při vyřezávání směrového zářezu se začíná horním řezem. U silnějších stromů a u kratších lišt je nutné provést řez ze dvou stran.

Spodní řez
Spodní řez proveďte tak, aby se sešel s horním řezem, případně řez opravte. Úhel zářezu musí být nejméně 45°. Hloubka zářezu: 1/5 – 1/3 průměru stromu. Aby se docílilo většího otevření směrového zářezu, může být proveden spodní řez šikmo vzhůru.

Hlavní řez
Když je vyříznut směrový zářez, provede se hlavní řez. Nezapomeňte ponechat dostatečně široký nedořez. Provedení hlavního řezu závisí na průměru kmene a délce použité lišty. Aby se lišta v řezu nesevřela a k snadnějšími vychýlení stromu do směru pádu, použijí se zvláštní pomůcky – lopatka, klíny. Dbejte na to, aby v nádrži pily bylo dost pohonných hmot. Zastavení pily při provádění hlavního řezu může být nebezpečné.

Různé techniky hlavního řezu

Slabší stromy s průměrem menším než je délka lišty:
Řezání buď odbíhajícím řetězem nebo nabíhajícím řetězem.

Hlavní řez u stromů, jejichž průměr je větší než délka lišty:

Průměr do dvojnásobné délky lišty:

  1. Nejprve se provede zápich – kvůli nebezpečí zpětného vrhu pouze nabíhajícím řetězem!
  2. Dále se řeže až na sílu nedořezu. Před provedením vějířovitého řezu okolo se couvne pilou asi o šířku lišty. Tím se zabrání, aby se špičkou lišty prořízl nedořez.
  3. Nyní řežte dokola a dbejte, aby zůstal na konci dostatečně široký nedořez. Nezapomeňte před dokončením hlavního řezu zasadit do řezu lopatku nebo klín, aby nemohl padnout zpět.

Průměr větší než dvojnásobek lišty:

  1. Řežte zápichem do středu směrového zářezu. Pilu opatrně nasaďte nabíhající částí řetězu, zabráníte zpětnému vrhu.
  2. Zápich a řez dokola je popsán výše. Pozor: protože je střed vyříznut, musí být nedořez širší než obvykle. Je-li potřeba, použijte pomocné nářadí k vychýlení stromu.
  3. Je-li hlavní řez proveden, že může strom padnout – k čemuž se použijí případně i další pomůcky, – musíte ustoupit. Stoupněte si několik metrů stranou za pařezem, než strom padne na zem. Při zvlášť velkých stromech je potřeba dodržet větší bezpečný odstup. Myslete na to, že může strom padnout na stranu, vymrštit se nebo se sesunout.

Odvětvování

V praxi se často způsoby odvětvování kombinují. Ať použijete kterýkoliv způsob, každopádně dodržujte následující základní pravidla.

Pracovní výše
Pokuste se připravit si co nejvyšší pracovní polohu, abyste nemuseli pracovat s ohnutými zády. Pohodlné pracovní výše docílíte plánovitým cíleným kácením. Využívejte již pokácené kmeny, kameny nebo přednosti terénu.

Bezpečný pracovní postoj
Stavte Vaše nohy tak, abyste měli bezpečný postoj a držte pilu těsně při těle. Ohýbejte kolena a ne záda! Neměňte postavení nohou, když řežete na té straně kmene kde stojíte. Opírejte pilu o kmen nebo o nohy. Levou nohou předkročenou.

Na další straně si řekneme, jak kácet stromy s nasměrováním pádu, jak kácet do oblouku, nebo jak se vypořádat se stromem který se zavěsil do koruny sousedního porostu.